Contus de Memoria Decimoputzu

Progetto finanziato tramite la L.R. n. 26 del 1997

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Pipiesa

Sa pipiesa no fiat un’edadi de billariai e no ddoi fiant giogu o scola sceti, ma fiat su cumentzu de su traballu puru. Calincunu pipiu andàt a scola a mengianu e a merì andàt a traballai; atrus, is prus pòberus, andànt a traballai sceti. Incumentzànt a ses o seti annus agiudendi in domu sa mama a fai su pani o a donai a papai is bèstias, e su babu andendi in su sartu chi fiat messaju, o chi fiat pastori agiudendiddu a pesai bèstias: «Andamu a scola e a sa bessida de scola babu mi mandàt a pasci bois, tenemus boixeddus». Atrus pipius andànt a traballai cumenti pastoreddus, boinarxeddus o procaxeddus me is domus de is meris mannus, bivendi acodraus me is domu de issus: «A ses o seti annus mi seu fatu sa scola pascendi is porcus, perou ses o seti annus funt pagus atotu, m’est sucèdiu de mi ddu dromiri, specialmenti in beranu e no est chi mi ndi scidessint, una tzacada de fusti o una carvad’'e pei a is fiancus e guai chi prangessi! no podemu mancu prangi de si no nci ndi fiant medas de corpus e depemu sighiri a pasci is porcus». Su meri no ddis donàt dinai ma cosa de papai ei e custu fiat de agiudu mannu po sa famìlia ca fiat aici pòbera chi no teniat cosa de papai po totu is fillus: «Mi nc’iant bogau a fai su pastoreddu, acodrau a totu annu, e ingunis fiat mancai legùminis ma su pratu de sa cena ddoi fiat dònnia dì, su murzu e su pràngiu no ma sa cena ei, unu pratu de legùminis nci fiat, cìxiri, fa’, pisu fa’; sa paga fiat pagu, po unu annu acodrau emu pigau deximilla francus e unu arrogheddu de pani».

Is pipias, intamis, andànt a fai is serbidoreddas in domu de is meris; depiant limpiai sa domu, sciacuai s’arroba e fai su pani, ma dinai no ddoi ndi fiat nimancu po issas, su meri ddis donàt cosa de papai sceti.

Candu no fiant traballendi, is pipius calincuna borta arrennesciant a giogai, a solus o totus impari, in su sartu puru: «Unu pasciat brebeis, unu porcus, unu bois, si pinnigamus a pari duus o tres e giogamus cumenti podemus, si imbentamus calincuna cosa».

Is giogus de su tempus fiant: pesuncheddu, mama cua, sarta funi e bicus; is pipius giogànt puru a tirai is perdas: «Giogamus a fai sfida a scudi perdas; prantamus unu bastoni in terra, a su chi ddu intinnàt» o a bòcia: «Sa punta de is didus de is peis sèmpiri scroxadas, bòcias fatas de erba, calincuna mìgia bècia dda prenemus de erba e cussa fiat sa bòcia po giogai in su sartu».

Is pipieddas giogànt cun is bambulleddas de tzàpulu o puru fadiant totus impari sa buteghedda e imperànt is perdas cumenti dinai, su ludu cumenti cunserva e arrogheddus de linna po is macarronis.

In s’istadi is pipius andànt in campègiu chi ddu fadiat unu predi chi ddi narant don Zucca, me is annus Cincuanta, in Santu Basili. A innantis is pipius andànt a s’acorru in crèsia po una cida e fadiant is eletzionis, ddoi fiant: «il Ministro degli Interni, il Ministro degli Esteri, il Ministro dei Trasporti e il Presidente del Consiglio». Sa cambarada de is pipius dda narànt citadi G.R.E.S.T. Sa tenta de su predi fiat de imparai a is pipius is arrègulas po bivi totus impari; abarrànt me in su campègiu po duas cidas e fadiant passilladas me is biddas acanta (Silìcua e Bidderemosa), giogànt a bòcia e in prus disinnànt e studiànt. Candu fiat s’ora de dormiri is pipius andànt a si crocai me in sa stoja, mentras su predi ddis ligiat contus fintzas a candu no fiant totus dormius.

1 A su cumentzu de is annus Sessanta. Pipiedda est gioghendi a bòcia in sa pratza de domu.
2 A su cumentzu de is annus Sessanta. Pipieddus si spassiant gioghendi totus impari in sa pratza de domu.
3  A su cumentzu de is annus Trinta. Tres fradixeddus postus beni po fai sa fotografia.
4 Annus Cincuanta. Cambarada de pipius chi biviant in su pròpiu bixinau.
5 A su cumentzu de is annus Cincuanta. Proas de sportu a su campègiu in Santu Basili.
6 A su cumentzu de is annus Cincuanta. Campègiu chi fadiant in s’istadi. Pipius e vicàrius acanta de sa crèsia de Santu Basili.
7 A su cumentzu de is annus Cincuanta. Campègiu chi fadiant in s’istadi. Is pipius giogant in s’àcua de s’arriu Cixerri.
8 A su cumentzu de is annus Cincuanta. Is pipius a su campègiu chi fadiant in s’istadi in Santu Basili.
9 A su cumentzu de is annus Binti. Crassi de femineddas cun sa maista Maria Statzu.
10 1923. Crassi de scola cun su maistu Attilio Basciu.
11 A su cumentzu de is annus Cincuanta. Sa primu comunioni.
12 A su cumentzu de is annus Cincuanta. Sa primu comunioni me in sa scola de pipesa e.s.m.a.s. cun su vicàriu dott. Cherchi.
13 Piciocheddu a pitzus de unu carretu in su sartu.
14 Piciocheddas in sa lolla de domu limpiendi su trigu.
15 A s’acabu de is annus Binti. Picioca e pipieddus a pitzus de unu carretu a burricu, chi serbiat po portai sa genti e is cosas.

987654321514131211101