Contus de Memoria Decimoputzu

Progetto finanziato tramite la L.R. n. 26 del 1997

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sa Morti

Sa morti de unu familiari fiat una cosa chi dda biviant totus impari, sa comunidadi puru. Avatu avatu de sa morti fadiant su bistimentu, chi fiat mortu un’òmini ddu bistiant is mascùlus, intamis is fèminas bistiant atras fèminas. Agou ddu poniant in s’aposentu su prus mellus chi ddoi fiat in domu e ingunis sa famìlia de su mortu arriciat parentis e amigus chi andànt a ddus agatai. Su costumu de su tempus fiat de atitai su mortu, narendi una litania cun totu sa cosa bona chi iat fatu a s’interis chi fiat biu. Dd’atitànt is familiaris, ma calincunu s’arregordat chi in bidda ddoi fiant fèminas chi ddas tzerriànt a posta po atitai. Candu ndi lompiat su predi narànt: «Est benendu su vicàriu, dònnia bentu contràriu ndi dda pigau».
Su disisperu po sa morti de unu familiari ddu fadiant a biri cun su bistiri puru: «S’òmini portàt una striscixedda niedda o su butoni nieddu me in sa giaca, sa fèmina invecis su bistiri e su muncadori nieddu, duràt duus annus su lutu. Fiat po fai a biri chi ddi bolemus beni. Chi no si torràt a cojai ddu portàt po totu sa vida». Is pipius puru, candu ndi moriat su babu o sa mama insoru, si depiant bistiri de nieddu.
Is putzesus no s’arregordant de s’acabadora, podit essi ca no ddoi fessit in Deximeputzu. S’acabadora ddoi fiat in medas biddas de sa Sardìnia, dda tzerriànt is familiaris po agiudai a morri sa genti candu fiat mobàdia meda.

La morte