Contus de Memoria Decimoputzu

Progetto finanziato tramite la L.R. n. 26 del 1997

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Santu Basili

Sa festa de santu Basili, chi dda faint su segundu domìnigu de cabudanni, oindì no est cumenti sa chi fadiant primas; difati sa festa incumintzàt su sàbudu a mengianu candu portànt sa Madonna in processioni fintzas a sa crèsia de santu Basili, in su sartu. A s’incontru intr’'e sa Madonna e santu Basili ddus fadiant fai calincuna incrubada, chini narat duas, chini narat tres, e avatu sa genti pigàt is stàtuas e andàt a crèsia po sa missa. A pustispràngiu totus andànt a biri is cuaddus curridoris e sa parìllia e is cuadderis chi ndi pigànt parti podiant binci una pagu de dinai chi sa circa de is obreris fiat stètia manna: «Fadiant sa pista innia atotu innui nci fiat sa festa e ingunis su sàbudu a merì nci fiant is cuaddus curridoris e sa parìllia, sa parìllia fiat de genti de bidda. A segundu de cumenti fiant is obreris de càscia si binciat dinai». Su sàbudu a merì fadiant is cantadas.
Su domìnigu su predi fadiat tres missas e una processioni e a merì sa stàtua de sa Madonna ndi torràt a sa crèsia de bidda. Candu is duas stàtuas ndi bessiant de sa crèsia de Santu Basili su predi ddis donàt sa beneditzioni, a sa genti puru, agou torrendi a bidda totus si firmànt in su pontixeddu acanta de sa crèsia e ddoi fiat su saludu intr’'e issus, a pustis santu Basili ndi torràt a sa crèsia sua e sa Madonna a sa de sa bidda: «Cumenti de sa crèsia de Santu Basili ddus poniant acant’'e pari, su vicàriu si poniat in mesu e donàt sa beneditzioni a is santus e agou si giràt e donàt sa beneditzioni a sa popolatzioni, a is chi nci fiant a dda acumpangiai; a pustis dda acumpangiàt a su ponti; arribaus a su ponti si fadiat s’inchinu e agou su santu torràt innixi impari cun su vicàriu e sa Madonna torràt a bidda cun sa genti chi fadiat su rientru». Agou nci fiat sa missa. A su noti fadiant sa festa civili cun sa gara poètica e s’ortifìtziu. Sa festa acabàt su lunis.
Sa crèsia de santu Basili no fiat acanta de sa bidda e intzandus sa genti po ddoi andai pigàt su carru e calincunu dormiat puru innixi po is dis de sa festa: «Sa genti andàt a carretu e nci fiat chini abarràt ingunis a crocai». Is cuatru obreris puru abarrànt a crocai in sa domixedda chi ddoi fiat ingunis.
In Deximeputzu, po sa festa, ndi beniat genti meda de su Sùrcis, beniant a carru e abarrànt totu is dis de sa festa, a crocai puru: «Beniat tanti de cussa genti de su Sùrcis; ddoi fiat una domixedda e ingunis nci fiat s’obreria; me in su stradoni chi ant fatu imui, cussu murixeddu fiat prenu prenu de domixeddas, de logiatinas, e crocànt totu is stràngius, is nuxetajus, is turronajus, fiat totu diversu».
Sa festa fiat unu momentu po abarrai totus impari e papai cosa diferenti de is atras dis, cumenti is macarronis fatus in domu e sa petza de brebei, angioni o porceddu: «Babu naràt “tocai fillus mius, no si gosaus atra cosa, andaus innixi, tanti ddoi funt cussas lolliteddas, si papaus un frochitada de pasta e fadeus festa me innixi!”». Fadiat a comporai su pisci giai cotu puru e sa genti ddu papàt in sa festa atotu.
A santu Basili is putzesus ddi cantànt is mutetus, no po sa festa sceti ma a tot’annu e fintzas puru candu traballànt in su sartu: «De is santus chi adoru prus a santu Basili chi est santu de adorai, de is santus chi adoru ses unu frori civili de portai in su coru, prus a santu Basili de portai in su coru ses unu frori civili, chi santu de adorai ses unu frori civili in su coru de portai».
 

1 Santu Basili.
2 Processioni po sa festa de santu Basili.
3 1962. Santu Basili e sa Madonna ddus portant in processioni is fidelis.
4 1962. Processioni po santu Basili.
5 1962. Santu Basili e sa Madonna ddus portant in processioni.
6 Annus Sessanta. Famìlias aproilladas po papai impari a sa festa.
7 Annus Sessanta. Famìlias aproilladas po papai impari a sa festa.
8 Santu Basili candu ddu funt bistendi.
9 Sa Madonna a sa bessida de sa crèsia de bidda.
10 Su ju portat a tragu su còciu de sa Madonna po andai in processioni a Santu Basili.
11 Santu Basili a sa bessida de sa crèsia a innantis de s’incontru cun sa Madonna.
12 Incontru intr’'e santu Basili e sa Madonna.
13 Santu Basili e sa Madonna a pustis de s’incontru ddus portant a crèsia.
14 Santu Basili a s’arribu a crèsia.
15 Sa Madonna a s’arribu a crèsia.
 

987654321514131211101