Contus de Memoria Decimoputzu

Progetto finanziato tramite la L.R. n. 26 del 1997

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

S’allevamentu

S’allevamentu puru fiat unu traballu importanti meda in Deximeputzu, ddoi fiant boinarxus, procaxus e pastoris. Su prus fiant pastoris e pruschetotu serbidoris, poita no totus teniant su tallu insoru. Su pastori puru, cumenti su messaju atotu, si ndi scidàt chitzi po andai a traballai e de fitianu no furriàt nimancu in domu, poita abarràt a crocai me is furriadroxus chi ddoi fiant in su madau.
Is pastoris de Deximeputzu no fadiant sa tramudantza, fiant is nuoresus a ndi calai in bidda po pasci su tallu insoru, ca innoi nci fiat prus callenti: «Sa tramudantza dda fadiant is atrus, is fonnesus, poita ca in su perìodu invernali chi est altura me ingunis, fiat totu niau e beniant in su Campidanu a pasci me is logus aundi si podiat pasci»; ndi lompiant in s’ierru e si ndi torrànt a andai a s’acabu de beranu: «Beniant candu ndi calàt s’ierru e si nd’andànt a innantis de s’istadi, candu si cumentzàt a sciutai e no nci fiat prus pastura birdi in su sartu innoi, abarrànt a foras de domu a stasoni intera».
Su sustentamentu fiat pagu, papànt lati, pani e casu: «Si biviat de su frutu de su bestiami atotu, lati, casu, casu axedu». Is serbidoris traballànt po is meris arricus, chi teniant trexentus brebeis puru e sa paga, chi si dda donànt una borta a s’annu, no fiat dinai: «Po unu serbidori cumenti a mei sa paga chi donànt fiat su prus dexi o doxi brebeis po unu annu de traballu, in prus si donànt su pani, po su pani donànt tanti de trigu, po nai unu moi de trigu, is famìlias ddu molliant e fadiant su pani. Donànt una pariga de crapitas, unu carru de linna e su sacu de coberri puru».
Candu su serbidori iat amuntonau unas cantu de brebeis e si fiat amanniau, intzandus ndi bessiat pastori issu atotu. Su lati ddu bendiat a su casefìciu o dd’imperàt issu atotu, o sa mulleri, po fai su casu: su callu de angioni ddu lassànt sicai e a pustis d’aciungiant a su lati tèbidu, in su cardaxu, e dd’amesturànt abellu abellu. Ddu lassànt pasiai po una o duas oras e candu ndi bessiat callau tocàt a ddu prentzai cun is manus po ndi fai bessiri su soru: «Su casu beniat fermentau de su callu de s’angioni, beniat fatu cualliai; su lati beniat cualliau de cussu callu, nci poniat un’ora o duas, nci fiat su cardaxu e ingunis si poniat su lati. Beniat fatu cualliai e dopu cualliau beniat murigau cun is manus atotu fintzas a chi tanti ddi abarràt su soru». Candu ndi bessiat unu pagu tostau ddu segànt a bisura de cruxi e is fitas ddas poniant aintru de is dìscuas e ddas sighiant a prentzai. A pitzus ddi ghetànt sa sali e fadiat a ddu papai moddi o a ddu lassai stasonai: «Po diventai casu tostau agou chi fiat postu me is formas beniat postu a sciutai fintzas a chi tanti diventàt prontu a papai».
Is pastoris improntànt s’arrescotu puru imperendi su soru chi ndi abarràt de su casu; ddu poniant in su fogu e cumenti s’arrescotu ndi artziàt a pillu ddu boddiant cun d-una turra e ddu poniant a intru de is discueddas stampadas, sighendiddu a prentzai po ndi bogai su soru: «S’arrescotu si fait de su soru; agou chi de su soru nd’as bogau su casu, su soru andat lassau in su cardaxu e fatu buddiri. Intzandus alluiant su fogu e postu su cardaxu in su trèbini, agou chi buddiat, s’artziàt s’arrescotu, nci fiant is turras po ddu ponni me is cestinus e beniat scolau de su soru e abarràt s’arrescotu».
Su soru chi abarràt parti ddu ghetànt a pitzus de su casu giai fatu po ddi fai su croxu tostau e parti ddu imperànt po donai a papai is porcus.
De is brebeis ndi pigànt sa lana puru: sa tundimenta dda fadiant in su mesi de maju, ndi pigàt parti genti meda, parentis o atrus pastoris, ca po ndi segai sa lana a is brebeis ddas depiant tenni firmas po no ddas ingolli: «Sa tundimenta si fadiat in perìodu de istadi, in su mesi de maju o dopu sa cida de sant’Iroxi, candu nci fiat basca po no fai sunfriri su bestiami, intzandus beniant tùndias. Crocamus is brebeis, ddas acapiamus e cun is ferrus de tundi ndi segamus sa lana».
A s’acabu de sa tundimenta festànt totus impari, fadiant su pràngiu e papànt petza de brebei o de angioni; su pràngiu dd’improntànt is fèminas chi ddoi fiant po sa tundimenta puru, mancai no ndi pighessint parti.
Sa lana dd’allogànt a intru de is sacus e avatu dda bendiant a sa genti chi nd’aproillàt in bidda po dda comporai, ca serbiat po fai pannus.
Sa vida de su pastori, cumenti sa de su messaju, fiat matzosa, poita su còidu de su tallu fiat traballosu meda e issu depiat abarrai a foras de domu tempus meda, atesu de sa famìlia cosa sua.

1 Annus Trinta. Pastoris mullendi is brebeis me in su madau de Antoni Marengo.
2 Improntadura de su casu in su casefìciu de Danieli Piras.

21